Begrippen

Definities en uitleg boekhoudtermen

AOW-uitkering AWBZ-instelling Aandelenoptierechten Aanmerkelijk belang Achtergestelde leningen Activa Afgezonderd particulier vermogen (APV) Afkoopsom lijfrente Afkoopsom van een pensioen Afschrijvingen Aftrekbare uitgaven Algemene heffingskorting Alimentatie Alleenstaandeouderenkorting Alleenstaandeouderenkorting Appartementsrecht Arbeiderscontract Arbeidsinkomen Arbeidskorting Arbeidsongeschiktheidsverzekering Artiesten- en beroepssportersregeling Auto- en transportkosten Belastbaar inkomen Belastbaar loon Belasting toegevoegde waarde (btw) / Omzetbelasting Belastingjaar Belastingplichtige Belastingrente Belastingverdrag Beroep Beschikbaar stellen Beschikking Betalingsherinnering Belastingdienst Betalingsregeling Belastingdienst Bezwaar Bijdrage-inkomen Bijdrageloon Bijleenregeling Bijstandsuitkering (Wwb) Bilateraal verdrag Binnenlands belastingplichtige Blote eigendom Boekwaarde Bouwkundig splitsbaar Bouwrente Boxen Bronbelasting Bronheffing Brugpensioen Buitengewone resultaten Buitenlands belastingplichtige Burgerservicenummer Burgerservicenummer (BSN) Cafetariaregeling Conserverende aanslag Crediteuren Culturele beleggingen DUO Debiteuren Deels aftrekbare kosten Depotrente DigiD Dividend Dividendbelasting Drempelbedrag Drempelinkomen Durfkapitaal Duurzaam gescheiden Ecocheques Effecten Egalisatiereserve Eigen vermogen Eigen woning Eigenwoningforfait Eigenwoningregeling Eigenwoningreserve Eigenwoningschuld Erfpacht Erfpachtcanon Fictieve vervreemding Financiële baten en lasten Fiscaal loon Fiscaal partner Fiscale Oudedagsreserve (FOR) Fiscale aftrekposten Fiscale partner Gemoedsbezwaarde Geregistreerd partnerschap Getrouwheidspremies Goodwill Grensarbeider Grensarbeidersregeling Groene beleggingen Groene instellingen Groenfondsen Grondslag sparen en beleggen Grondstof en hulpstof Heffingskortingen Heffingsvrij vermogen Herinvesteringsreserve Hoofdverblijf Huisgenoot Huurbescherming Huurovereenkomst Huurtoeslag IBAN Immateriële activa Immateriële vaste activa Individuele rekening Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) Inkomensafhankelijke combinatiekorting Inkomsten uit loondienst Inkoopkosten, uitbesteed werk Investeringsaftrek Invorderingsrente Jaarloon Jaaropgaaf Jaarruimte Juridisch splitsbaar Kale huur Kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Kinderbijslag Kinderopvangtoeslag Kindgebonden budget Kleineondernemersregeling (KOR) Kortlopende schulden Kosten van grond- en hulpstoffen en inkoopprijs van de verkopen Kosten van levensonderhoud Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten Kwijtgescholden durfkapitaal Langlopende schulden Levensloopverlofkorting Levensverzekering Lijfrente Lijfrente-uitkering Liquide middelen Loon Loon in natura Loonbelasting Loondienst Loonfiche Loonheffing MKB Winstvrijstelling Materiële vaste activa Meewerkaftrek Mobiliteitspremie Netto-omzet Nieuwbouwdepot Omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting (OVOB) Onderhanden werk Onderhoudsverplichtingen Onderhuur Ondernemingsvermogen Onroerende zaken (goederen) Opbrengsten Openbaarvervoerverklaring Opstal Ouderenkorting Ouderentoeslag Ouderschapsverlofkorting Overbedelingsschulden Overdrachtsprijs Overige bedrijfskosten Overige opbrengsten Overige vorderingen Overwaarde Partneralimentatie Passiva Pensioenbreuk Pensioentekort Personeelskosten Persoonsgebonden aftrek Persoonsgebonden budget Premie-inkomen Premiedepots Premiegrondslag Prestatiebeurs Privégebruik auto RSZ-premies Recht van opstal Reisverklaring Rentenversicherung Research en development-aftrek Restschuld Resultaat uit deelnemingen Revisierente Rijksmonumentenpand SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling) Saldogrondslag Saldomethode Samengesteld gezin Sociale lasten Speur- en ontwikkelingswerk Sport- en cultuurcheques Standaardstudieperiode Steunstichting SBBI Studieverzekering Tegenprestatie Toegelaten buitenlandse verzekeraar Trust en doelvermogen Tweede woning Uitgaven voor inkomensvoorzieningen Uitkeringen Uitkeringsinstantie Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV) Urencriterium zelfstandigenaftrek Verbouwingsdepot Verkoopkosten Verkrijgingsprijs Verlofkas Vermogen Verstrekkingen Vervreemdingsvoordeel Verzamelinkomen Vlottende Activa Vooraf ingevulde aangifte Voordeel uit sparen en beleggen Voorkomen dubbele belasting Voorlopige aanslag Voorraad Voorzieningen Vorderingen Vrijwilligersvergoeding Vruchtgebruik WAO-uitkering WIA WOZ-waarde WW-uitkering Waarde in het economisch verkeer Waarderingssystemen Voorraad Waardeveranderingen Wajong Werkgeversheffing Zvw Werknemersspaarrekening Wijziging in voorraden gereed product en onderhanden werk Woonboot Woonwagen Zakelijk vermogen Zelfstandige woonruimte Zelfstandigenaftrek en Startersaftrek Ziektewetuitkering Zorgtoeslag

Hoi, ik ben Bart!

Graag deel ik mijn jarenlange kennis en ervaring op het gebied van boekhouden en zzp'en!

Blijf ook op de hoogte, laat je e-mailadres achter!

Geen zorgen, wij houden ook niet van spam.