Voorwaarden

Algemene voorwaarden en verwerkersovereenkomst

De Verwerkersovereenkomst is een aanvulling op de Algemene voorwaarden. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van diensten van DigiBTW, zijn alle artikelen op deze pagina van toepassing. Het akkoord op de Algemene voorwaarden geldt automatisch voor de Verwerkersovereenkomst en andersom.

Algemene voorwaarden

Betrekking hebbende op de diensten en/of uitvoering van opdrachten en overeenkomsten verricht door DigiBTW.

A. ALGEMEEN

Artikel 1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • DigiBTW: de privaatrechtelijke rechtspersoon DigiBTW, gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 67731082 en de leverancier van de diensten;
 • Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan DigiBTW opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van de Overeenkomst, dan wel tot het verrichten en/of faciliteren van diensten;
 • Adviseur: accountants, boekhouders, administrateurs en andere door DigiBTW en/of door Klant ingeschakelde adviseurs;
 • Administratie: alle gegevens die Klant invoert of door DigiBTW zijn geproduceerd;
 • DigiBTW: DigiBTW stelt en houdt voor Klant een online Administratieoplossing via het internet beschikbaar. Dit is een digitale omgeving waarin Klant op basis van zelf aangeleverde en ingevulde informatie zijn Administratie en belastingaangiften verwerkt. De online oplossing kan aangeboden worden in verschillende dienstenpakketten. Het van toepassing zijnde eenmalige en/of doorlopende abonnement worden overeengekomen middels iDEAL, creditcard, machtigingsformulier en/of andere betaalmethodes;
 • Overeenkomst: de tussen Klant en DigiBTW gesloten Overeenkomst voor het gebruik van diensten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;
 • Partij: iedere Partij bij de Overeenkomst;
 • Proefabonnement: een Overeenkomst voor een beperkte duur, zoals weergegeven op de Website, teneinde de dienst uit te kunnen proberen;
 • Website: DigiBTW of de Websites van de diensten DigiBTW, alsmede daaruit ontstane (inframe) varianten;
 • Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten welke door DigiBTW in het kader van diensten worden aangegaan.

2.2Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht indien en voor zover schriftelijk door DigiBTW en Klant overeengekomen. Deze afwijkingen en/of aanvullingen zullen slechts betrekking hebben op de betrokken Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2.3De Klant met wie eenmaal op de onderhavige Voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op later met DigiBTW gesloten Overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

2.4Indien enig beding, deel uitmakend van deze Algemene Voorwaarden of van de Overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de Overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen Partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

B. TOTSTANDKOMING, DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 3. Totstandkoming, duur en einde

3.1 De Overeenkomst tussen DigiBTW en Klant komt tot stand op dat Klant zich abonneert op diensten via het aanmeldformulier op de website of binnen de applicatie, dan wel op het moment dat DigiBTW de hem opgedragen diensten mondeling of schriftelijk aanvaardt, dan wel dat de uitvoering van de Overeenkomst op een voor de Klant kenbare wijze aanvangt.

3.2 Een Overeenkomst betreffende DigiBTW voor een maandabonnement heeft een minimumduur van één (1) volledige maand. Na afloop van deze periode wordt de Overeenkomst stilzwijgend met telkens één (1) maand verlengd, tenzij de Klant heeft opgezegd, waarbij de opzegtermijn in artikel 3.4 in acht is genomen. Een Overeenkomst betreffende DigiBTW voor een jaarabonnement heeft een minimumduur van één (1) volledig jaar van twaalf (12) maanden. Na afloop van deze periode wordt de Overeenkomst stilzwijgend met telkens één (1) jaar verlengd, tenzij de Klant heeft opgezegd, waarbij de opzegtermijn in artikel 3.4 in acht is genomen.

3.3Een Overeenkomst betreffende andere dan de in art. 3.2 genoemde diensten, wordt - tenzij uitdrukkelijk anders bepaald - aangegaan voor onbepaalde tijd.

3.4Klant kan de Overeenkomst als bedoeld in art. 3.2 en 3.3 schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand. Opzegging tijdens de minimumduur is niet mogelijk tenzij in de wet, de Overeenkomst of anderszins door DigiBTW uitdrukkelijk anders wordt bepaald.

3.5Als Klant niet voldoet aan wat er in de Overeenkomst is bepaald, of als anderszins van DigiBTW redelijkerwijze niet verwacht kan worden de Overeenkomst te handhaven, dan kan DigiBTW de Overeenkomst schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand, waarbij voor de maanden vanaf de beëindigingsdatum tot aan het einde van de minimumduur van de Overeenkomst het totaal nog te betalen bedrag verschuldigd is. Dit laat onverlet een opschorting of uitsluiting conform de artikelen 6.1 en 8.6.

3.6DigiBTW heeft het recht, zonder opgaaf van reden, Klant te weigeren.

C. UITVOERING OPDRACHT & ONDERSTEUNING

Artikel 4. Uitvoering

4.1 DigiBTW bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Voor wat betreft DigiBTW, zal DigiBTW Klant gedurende de looptijd van de Overeenkomst de dienst verlenen. Hiertoe zal DigiBTW aan Klant een gebruikersnaam en wachtwoord verstrekken, waarmee de dienst door Klant kan worden gebruikt en geconfigureerd.

4.2 DigiBTW voert de hem opgedragen diensten zorgvuldig en naar beste weten en kunnen uit. DigiBTW heeft het recht de programmatuur van de diensten van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Als een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal DigiBTW Klant daarvan voor de wijziging op de hoogte stellen. Omdat de diensten aan meerdere Klanten worden geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor één of enkele specifieke Klant(en) van een bepaalde aanpassing af te zien. DigiBTW is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van de diensten.

4.3 DigiBTW is bevoegd om, zonder kennisgeving aan Klant, de opgedragen diensten of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in loondienst zijnde derden, indien dit de goede of efficiënte uitvoering van de dienst bevordert.

4.4 Ondanks dat DigiBTW zich voor wat betreft de geleverde dienst aangaande het systeem inspant een zo compleet mogelijk maximaal voordelige fiscale winstberekening af te leveren, betreft het hier een inspanningsverplichting en nadrukkelijk geen resultaatverplichting. Klant is zelf eindverantwoordelijk voor eventuele controle van het advies bij een erkende registeraccountant of gecertificeerd belastingadviseur.

4.5 Voor wat betreft het rechtstreeks indienen van de aangifte omzetbelasting met DigiBTW, op basis van gegevens als beschreven in artikel 5, is DigiBTW nimmer aansprakelijk voor inhoudelijke onjuistheden in de aangifte, dan wel het te laat of niet indienen van een belastingaangifte. Klant is zelf verantwoordelijk voor een controle van de in te dienen gegevens, alsmede een controle bij de Belastingdienst of de ingediende belastingaangifte al dan niet ontvangen is. Wanneer Klant ruim voor de aangiftetermijn aangifte doet, zal Klant van Belastingdienst een (schriftelijke) bevestiging ontvangen. De schriftelijke bevestiging van DigiBTW geldt als bevestiging van versturen, en nadrukkelijk niet als de bevestiging van een (inhoudelijk) juiste belastingaangifte.

4.6 DigiBTW spant zich in haar dienst 7 dagen per week, 24 uur per dag voor Klant beschikbaar te houden.

4.7 DigiBTW behoudt zich het recht voor de dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de diensten en (web)servers van DigiBTW. DigiBTW zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de diensten nimmer tot enige schade jegens Klant gehouden zijn.

4.8 DigiBTW zal Klant primair online ondersteunen bij het gebruik van de diensten. De ondersteuning wordt verleend via e-mail. DigiBTW zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Support is vooral beperkt tot functionele onderwerpen met betrekking tot de dienst en betreft geen (diepgaande) administratieve of fiscale adviezen.

Artikel 5. Gegevens(verstrekking) Klant

5.1 Klant dient zelf alle gegevens, welke DigiBTW Overeenkomstig zijn oordeel - weergegeven in DigiBTW - nodig heeft voor het correct uitvoeren van dan wel een fiscale winstberekening, dan wel een correcte boekhouding, online in te voeren op de aangegeven plaats.

5.2 Klant bepaalt welke informatie met behulp van de dienst wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. DigiBTW heeft geen kennis van deze informatie. Klant is er dan ook verantwoordelijk voor dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden. DigiBTW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. Klant vrijwaart DigiBTW voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Klant met behulp van de dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is.

5.3 Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan DigiBTW verstrekte gegevens en informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn, één en ander voor zover uit de opdracht niet anders voortvloeit.

5.4 Mocht DigiBTW kennis hebben van dan wel tot het besef komen dat informatie die Klant met behulp van de dienst heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan zal DigiBTW direct handelen om die informatie te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. DigiBTW behoudt zich in een dergelijk geval tevens het recht voor de informatie van Klant te verwijderen of te blokkeren. Dit naar oordeel van DigiBTW. In geen geval zal DigiBTW aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.

5.5 In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van de dienst is DigiBTW gerechtigd de persoonsgegevens van Klant en de Administratie aan de bevoegde autoriteiten te overhandigen.

5.6 Klant moet de door DigiBTW aan Klant verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheim houden. DigiBTW is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een Klant, die zich aanmeldt op de dienst, ook daadwerkelijk de Klant is. Klant dient DigiBTW op de hoogte te stellen als Klant een vermoeden heeft dat de gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. DigiBTW heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.

5.7 Klant stelt DigiBTW steeds onverwijld elektronisch op de hoogte van enige wijzigingen in naam, e-mailadressen en overige gegevens die voor het uitvoeren van de dienst door DigiBTW van belang zijn.

5.8 Klant dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de dienst en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door DigiBTW mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker van de dienst.

5.9 Het is Klant niet toegestaan meer gebruikers toegang te verschaffen tot de diensten dan is opgegeven bij het sluiten van de Overeenkomst op de Website.

5.10 Het is Klant uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt DigiBTW, computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij dit uitdrukkelijk met wederzijdse instemming schriftelijk is vastgelegd.

5.11 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt DigiBTW zich het recht voor haar verplichtingen jegens Klant op te schorten (in casu: toegang tot de diensten te ontzeggen) of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met de artikelen in deze Algemene Voorwaarden zonder dat DigiBTW tot enige schadevergoeding dan wel restitutie van de vergoeding voor de dienst is gehouden.

Artikel 6. Opschorting Overeenkomst

6.1 DigiBTW is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Klant volledig zijn voldaan.

6.3 Met betrekking tot diensten anders dan het verschaffen van toegang tot DigiBTW is DigiBTW te allen tijde bevoegd om de uitvoering van deze diensten op te schorten tot het moment dat Klant een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten diensten heeft betaald aan DigiBTW, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

Artikel 7. Geheimhouding en exclusiviteit

7.1 DigiBTW is, behoudens verplichtingen die de wet op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Klant ter beschikking is gesteld en de doorverwerking daarvan verkregen resultaten, behoudens het bepaalde in artikel 5.

7.2 DigiBTW is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Klanten, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

7.3 Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is DigiBTW niet gerechtigd de informatie die hem door Klant ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de ter beschikking gestelde programmatuur, van de diensten, berusten uitsluitend bij DigiBTW of diens licentiegevers. Klant verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, en bevoegdheden die bij deze Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal Klant de diensten of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

8.2 Het is DigiBTW toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur van de diensten. Indien DigiBTW door middel van technische bescherming de programmatuur van DigiBTW heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

8.3 Verschafte toegang tot de diensten is strikt persoonlijk van aard. Het is Klant uitdrukkelijk verboden meerdere winstberekeningen en Administraties, die naar objectief recht niet toebehoren aan één en dezelfde (deel)onderneming, onder één verschafte toegang te scharen.

8.4 DigiBTW behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt, heeft gebruikt, of laat gebruiken in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Klant.

8.5 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DigiBTW is het Klant niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van DigiBTW openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende diensten van DigiBTW, op Klant een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien Klant voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure.

8.6 DigiBTW is te allen tijde bevoegd toegang tot de diensten te ontzeggen aan diegenen, handelend in strijd met de voorgaande leden. Een reeds betaalde geldsom wordt in het onderhavige geval niet gerestitueerd.

D. HONORARIUM

Artikel 9. Tarieven

9.1 Alle prijzen zijn in euro's en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

9.2 Alle prijzen (op de Website, brochures en nieuwsbrieven, etc.) zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten. Voor de gevolgen van type- en rekenfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

9.3 DigiBTW behoudt zich het recht voor tarieven van DigiBTW tussentijds te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt in de nieuwsbrief en op de Website van DigiBTW. Een Klant, die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de Overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.

Artikel 10. Betaling

10.1 diensten die een eenmalig karakter hebben, dienen door de Klant bij vooruitbetaling te worden voldaan. Diensten die een periodiek karakter hebben - waaronder in ieder geval begrepen DigiBTW - worden eenmaal per maand aan Klant in rekening gebracht. De vergoeding van de door DigiBTW te leveren dienst wordt tijdens de aanmeldprocedure op de Website aan Klant kenbaar gemaakt.

10.2 Klant gaat akkoord met elektronische facturatie door DigiBTW. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen op deze wijze gedane betalingen van het factuurbedrag te geschieden door middel van een automatische incasso. In het geval van automatische incasso moet Klant DigiBTW machtigen om de verschuldigde bedragen van de Klant zijn rekening af te schrijven. Klant dient zorg te dragen voor een toereikend saldo op de desbetreffende rekening. DigiBTW is gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen wanneer automatische incasso mislukt, door bijvoorbeeld een blokkade op de rekening, stornering of onvoldoende saldo, en indien er voor een ander betaalmiddel dan voor automatische incasso wordt gekozen.

10.3 Betaling van het factuurbedrag als bedoeld in art. 10.2 geschiedt voor iedere eerste dag van de aanvang van de nieuwe abonnementsperiode in euro's, door middel van automatische incasso. De eerste betaling van het abonnementsgeld, geschiedt middels iDEAL en geldt tevens als incassomachtiging. Als dag van betaling geldt de dag van creditering van de daartoe door Klant kenbaar gemaakte bankrekening.

10.4 De Klant die niet een natuurlijk persoon is, is niet bevoegd zich op schuldvergelijking of compensatie te beroepen.

10.5 Indien Klant niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en is Klant, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling daartoe, over het openstaande bedrag van de declaratie een vertragingsrente verschuldigd van 10% (zegge: tien procent) per maand of gedeelte daarvan vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke DigiBTW heeft. Als Klant ten onrechte een afgeschreven bedrag laat terugboeken is hij zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Indien Klant zodanig nalatig is met betaling dat een tweede aanmaning wordt verstuurd, is hij, naast de hierboven genoemde vertragingsrente, tevens een bedrag van veertig (40) euro als administratiekosten aan DigiBTW verschuldigd.

10.6 Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso van de vordering, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, zijn voor rekening van Klant, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenvergoeding overtreffen, tenzij de DigiBTW als verliezende Partij in de proceskosten wordt veroordeeld. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste vijfentwintig procent (25%) van het te vorderen bedrag, met een minimum van veertig (40) euro.

10.7 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. In genoemde gevallen heeft DigiBTW voorts het recht de Overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van DigiBTW vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

10.8 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht is Klant, voor zover de diensten ten behoeve van de gezamenlijke Klant zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

10.9 Indien DigiBTW in het kader van zijn diensten voor Klant gelden van derden heeft ontvangen, is DigiBTW bevoegd om eventuele vorderingen op de Klant uit hoofde van de Overeenkomst te verrekenen met de door hem voor Klant ontvangen gelden.

E. LEVERING

Artikel 11. Termijn

11.1 Is de Klant vooruitbetaling verschuldigde of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de diensten dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 12. Reclame & retentierecht

12.1 DigiBTW is bevoegd om de afgifte van alle zich in het kader van de opgedragen diensten onder hem bevindende bescheiden, hieronder tevens vallende winstberekening en Administratie, op te schorten totdat Klant ter zake van de opdracht volledig aan zijn verplichtingen jegens DigiBTW, derhalve inclusief eventueel verschuldigde rente en kosten, zal hebben voldaan dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid hebben gesteld, een en ander voor zover deze zaken als zodanig bewerking door DigiBTW hebben ondergaan.

12.2 Een reclame met betrekking tot de verrichte diensten en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum van de stukken of informatie waarover de Klant reclameert, dan wel binnen veertien (14) dagen na ontdekking van het gebrek, indien DigiBTW aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan DigiBTW te worden kenbaar gemaakt.

12.3 Een reclame als in het eerste lid bedoeld schort de betalingsverplichting van Klant niet op.

12.4 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft DigiBTW de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde diensten of het (gedeeltelijk) niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Klant reeds betaald honorarium.

F. EXTERNE ADVISEURS

Artikel 13. Externe adviseurs

13.1 De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden voor Klant zijn overeenkomstig van toepassing op Adviseurs als bedoeld in artikel 1.

13.2 De Adviseur dient door Klant te worden gemachtigd om handelingen voor Klant te kunnen verrichten.

13.3 Deze Adviseur kan namens Klant de dienst aanvragen. DigiBTW zal Klant hiervan op de hoogte stellen. Klant dient vervolgens in te stemmen met de aanvraag van de dienst door Adviseur. Adviseur kan zelf de dienst opzeggen met inachtneming van artikel 16. Daarbij heeft Klant de mogelijkheid om de dienst zelfstandig voort te zetten.

13.4 Indien Adviseur een zogenaamde "interne" Administratie voert, gaat hij zelfstandig een overeenkomst met haar klant aan. Adviseur vrijwaart DigiBTW voor aanspraken van deze klanten.

G. RISICO VAN OPSLAG INFORMATIE

Artikel 14. Risico van opslag informatie

14.1 Eventuele beschadiging of teloorgang van bij DigiBTW of derde(n) opgeslagen informatie van Klant is voor rekening en risico van Klant, tenzij DigiBTW aantoonbaar tekort is geschoten in zijn verplichting tot zorgvuldige opslag van deze informatie. Het is DigiBTW toegestaan bij deze opslag gebruik te maken van online servers en/of computerbanden en/of -schijven.

14.2 DigiBTW is nimmer aansprakelijk voor beschadiging of teloorgang tijdens vervoer of verzending daarvan, ongeacht door wie en op welke wijze dit vervoer of deze verzending plaatsvindt.

14.3 Klant vrijwaart DigiBTW voor alle aanspraken van derde(n), voortvloeiende uit of verband houdende met de beschadiging of teloorgang van informatie als hier bedoeld.

H. AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1 De door DigiBTW ontvangen of opgeslagen versie van de communicatie tussen Klant en DigiBTW geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Klant.

15.2 De aansprakelijkheid van DigiBTW jegens Klant is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot maximaal het door Klant betaalde bedrag voor de dienst in de afgelopen zes maanden (exclusief btw).

15.3 Een vordering tot vergoeding van directe schade dient uiterlijk binnen zes (6) maanden nadat Klant de directe schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij DigiBTW te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

15.4 Noch DigiBTW, noch enige door hem ex artikel 4.3 ingeschakelde derde, is jegens Klant aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van gebrekkige of niet-tijdige uitvoering van de opgedragen diensten uit hoofde van de Overeenkomst als gevolg van roekeloosheid, dwaling, bedrog dan wel opzet aan de zijde van de Klant.

15.5 Indien Klant zijnerzijds niet al het nodige heeft gedaan om DigiBTW in staat te stellen de hem opgedragen diensten naar behoren en tijdig uit te voeren, dan is DigiBTW, dan wel enige door hem ex artikel 4.3 ingeschakelde derde, jegens Klant niet aansprakelijk voor eventuele directe schade ten gevolge van gebrekkige of niet-tijdige uitvoering van de opgedragen diensten uit hoofde van de Overeenkomst.

15.6 DigiBTW is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van (Administratie)gegevens dan wel schade wegens openbaarmaking daarvan en immateriële schade, waaronder tevens wordt begrepen het geval dat het met de opgedragen diensten het beoogde (financiële) resultaat of effect niet wordt behaald.

15.7 DigiBTW zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor bij Klant of derden ontstane schade en/of enige onjuistheid die het gevolg is van de verstrekking en/of invoering van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Klant, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Klant.

15.8 Klant is altijd zelf verantwoordelijk voor het juist indienen en het indienen van de juiste gegevens van welke belastingaangifte dan ook, via de diensten van DigiBTW. In het geval de Klant mocht uitgaan van een goed verloop van de aangifte zal DigiBTW naar redelijkheid trachten te achterhalen waar het probleem zich heeft voorgedaan en proberen een oplossing te vinden. Ontstane boetes bij klant zijn niet voor rekening van DigiBTW.

I. ONTBINDING

Artikel 16. Duur en beëindiging

16.1 Onderhavig artikel is alleen van toepassing op diensten van DigiBTW die een abonnementskarakter hebben.

16.2 Indien Klant na het Proefabonnement niet overgaat tot een betaald abonnement voor de dienst, dan wordt de Overeenkomst na deze periode beëindigd. Indien Klant na het Proefabonnement overgaat tot een betaald abonnement geldt het volgende lid.

16.3 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals aangegeven in het aanmeldformulier op de Website. De Overeenkomst wordt daarna, zonder opzegging, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde duur.

16.4 De Overeenkomst kan schriftelijk door Klant worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, welke opzegging met redenen en motivering moet plaatsvinden. De opzegging door Klant is pas definitief als deze door DigiBTW per e-mail is bevestigd. DigiBTW zal na beëindiging van de Overeenkomst de Administratie van Klant in beginsel voor een onbeperkte duur archiveren. Deze archiefdienst is kosteloos. DigiBTW geeft dan ook geen enkele garantie ten behoeve van deze archiefdienst. Op verzoek van Klant kan de Administratie worden verwijderd dan wel opnieuw worden geactiveerd. Aan het activeren zijn kosten verbonden.

16.5 Indien ene Partij niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is de ene Partij in verzuim en de andere Partij gerechtigd zonder ingebrekestelling de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de andere rechten van de ontbindende Partij en zonder dat de ontbindende Partij schadeplichtig is.

16.6 In geval van een ontbinding of opzegging, zoals bedoeld in voorgenoemde artikelen, zullen de verplichtingen inzake openstaande vorderingen/betalingen en aansprakelijkheden na het einde van de Overeenkomst doorlopen.

J. OVERMACHT

Artikel 17. Overmacht

17.1 In geval van overmacht - waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie infrastructuur (internet), binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat DigiBTW door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld - waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van DigiBTW kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

17.2 Klant heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

K. VORDERING & ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 18. Rechten en vorderingstermijn

18.1 Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Klant uit welken hoofde ook jegens DigiBTW in verband met het verrichten van diensten door DigiBTW in ieder geval na één jaar na het moment waarop Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

18.2 DigiBTW behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

18.3 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 15 dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

18.4 Indien Klant een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

L. TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 19. Toepasselijk recht

19.1 Op alle Overeenkomsten tussen Klant en DigiBTW waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

19.2 Alle geschillen verband houdend met Overeenkomsten tussen Klant en DigiBTW waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

19.3 Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.

Verwerkersovereenkomst

Ondergetekenden

1 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan DigiBTW opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van de Overeenkomst, dan wel tot het verrichten en/of faciliteren van diensten (hierna te noemen 'Verwerkingsverantwoordelijke');

en
 

2 DigiBTW B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam (hierna te noemen 'Verwerker');

Gezamenlijk aan te duiden als 'Partijen'.

Nemen in overweging dat

 • Partijen een Overeenkomst van Opdracht voor onbepaalde tijd hebben gesloten voor het afnemen van de diensten van Verwerker, bestaande uit het verstrekken van toegang tot een online boekhoudprogramma en bijbehorende modules, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van deze verwerking van persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 sub 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is aan te merken;
 • Verwerker binnen het kader van de Overeenkomst van Opdracht ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt en is aan te merken als verwerker in de zin van artikel 4 sub 8 AVG;
 • Partijen in overeenstemming met de AVG in deze overeenkomst hun afspraken over het ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke verwerken van Persoonsgegevens door Verwerker wensen vast te leggen;
 • Deze overeenkomst is aan te merken als een Verwerkersovereenkomst in de zin van artikel 28 lid 3 AVG.

Komen overeen als volgt

Artikel 1. Definities

1.1 De hierna en hiervoor in deze Verwerkersovereenkomst vermelde, met een hoofdletter geschreven begrippen of handelingen, hebben de volgende betekenis:

1.2 Persoonsgegeven(s): elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon als bedoeld in artikel 4 sub 1 AVG.

1.3 Verwerking van Persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 sub 2 AVG.

1.4 Betrokkene: degene op wie een bepaald persoonsgegeven betrekking heeft.

1.5 Overeenkomst van Opdracht: de overeenkomst tussen Klant en DigiBTW B.V. inzake het verrichten van diensten op het gebied van onder andere online boekhouden.

1.6 Verwerkersovereenkomst: deze overeenkomst.

1.7 Ongeautoriseerde Gegevensverwerking: iedere verwerking van Persoonsgegevens door of als gevolg van het handelen of nalaten van Verwerker, waarvoor Verwerkingsverantwoordelijke in deze Verwerkersovereenkomst geen toestemming heeft verleend.

Artikel 2. Doeleinden

2.1 De Persoonsgegevens worden door Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt voor het beheren en onderhouden van klantgegevens, facturatie, het uitbrengen van offertes, de boekhouding en evt. aanvulling doeleinden gegevensverwerking als door Verwerkingsverantwoordelijke bepaald. De Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds uit deze Verwerkersovereenkomst en de hiervoor omschreven doeleinden blijken.

2.2 Verwerker is door de Verwerkingsverantwoordelijke geautoriseerd om de volgende Persoonsgegevens te verwerken:

 • NAW- en contactgegevens
 • rekeningnummer
 • documenten
 • notities

2.3 De Persoonsgegevens zoals genoemd onder 2.2 worden door de Verwerkingsverantwoordelijke verzameld en verwerkt in het boekhoudprogramma en aanverwante systemen van Verwerker en daarmee op geautomatiseerde wijze verwerkt in een daartoe bestemd gegevensbestand.

Artikel 3. Onderwerp overeenkomst

3.1 Verwerker verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke in het kader en voor de duur van de Overeenkomst van Opdracht en conform de in deze Verwerkersovereenkomst bepaalde instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de door Verwerkingsverantwoordelijke bepaalde doeleinden en middelen en de door Verwerkingsverantwoordelijke vastgestelde bewaartermijnen, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

3.2 Verwerkersverantwoordelijke staat er jegens Verwerker voor in dat er voor de door Verwerker uit te voeren verwerking van Persoonsgegevens een wettelijke grondslag bestaat en dat indien deze gelegen is in toestemming van de Betrokkene, deze toestemming ondubbelzinnig is, ziet op de specifieke verwerking zoals door de Verwerkersverantwoordelijke beoogd en tot stand is gekozen op basis van een in vrijheid genomen, voldoende geïnformeerde beslissing. Daarnaast garandeert Verwerkersverantwoordelijke dat Betrokkenen in staat zijn deze toestemming op een even eenvoudige wijze als waarop de toestemming is verleend in te trekken en dat Verwerker hier - alsmede in het geval dat een Betrokkene een verzoek tot verwijdering van Persoonsgegevens doet - onverwijld van in kennis zal worden gesteld. Waar nodig toont de Verwerkersverantwoordelijke Verwerker deze grondslag aan.

3.3 Verwerker verbindt zich om in het kader van die werkzaamheden de door Verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking gestelde Persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze te verwerken. Verwerker verbindt zich ertoe bij de Verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst van Opdracht, te handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de bescherming van Persoonsgegevens.

3.4 Verwerker houdt conform artikel 30 lid 2 AVG een schriftelijk en elektronisch register bij van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten die zij ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke verricht en alle categorieën van Betrokkenen en ontvangers aan wie de Persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt. Dit register bevat verder de volgende gegevens: de naam en de contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke en indien van toepassing: van haar vertegenwoordiger en van een eventuele functionaris voor gegevensbescherming, de categorieën van verwerkingen en de verwerkingsdoeleinden die voor rekening van de Verwerkingsverantwoordelijke worden uitgevoerd, eventuele doorgiften van Persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie, met vermelding van dat land of organisatie en waar mogelijk en verantwoord een algemene beschrijving van de waarborgen dienaangaande en de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen als omschreven in artikel 5.

3.5 Verwerker heeft geen zelfstandige zeggenschap over de Persoonsgegevens die voor de Verwerkingsverantwoordelijke conform deze Verwerkersovereenkomst worden verwerkt. Voor zover niet anders bepaald in deze Verwerkersovereenkomst, neemt Verwerker geen beslissingen over het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van de Persoonsgegevens. Verwerker zal de Persoonsgegevens in beginsel niet voor eigen doeleinden gebruiken.

3.6 Verwerkingsverantwoordelijke stelt Verwerker in staat op eigen initiatief aggregaten, statistieken, rangschikkingen en selecties te maken van de door Verwerkingsverantwoordelijke verzamelde gegevens ten behoeve van het verbeteren van haar eigen dienstverlening en die van Verwerkingsverantwoordelijke. De gegevens die hiervoor gebruikt worden zijn anonieme gegevens niet herleidbaar tot identificeerbare natuurlijke personen.

3.7 Verwerker stelt Verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde in staat om binnen de wettelijke termijnen te voldoen aan de verplichtingen op grond van de AVG, meer in het bijzonder de rechten van betrokkenen, zoals een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van Persoonsgegevens, vergetelheid, dataportabiliteit en het uitvoeren van een gehonoreerd aangetekend verzet.

3.8 Het risico van het gebruik, de toepassing en het beheer van het systeem, de programmatuur, websites, databestanden en andere producten en van de door de Verwerker te verlenen diensten ligt bij Verwerkingsverantwoordelijke.

3.9 Verwerker staat ervoor in dat eventueel door haar met voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke ingeschakelde derden gehouden zijn de verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst volledig na te komen. Deze derde(n) zijn sub-verwerker en werken onder leiding en toezicht van Verwerker. Verwerker blijft in deze gevallen te allen tijde aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen in deze Verwerkersovereenkomst.

Artikel 4. Geheimhouding

4.1 Op alle Persoonsgegevens die personen in dienst van Verwerker, dan wel werkzaam ten behoeve van Verwerker, alsmede Verwerker zelf kunnen raadplegen in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht. Verwerker staat er jegens Verwerkingsverantwoordelijke voor in dat de bedoelde bedingen door de betrokken personen worden nageleefd.

4.2 Toegang tot de Persoonsgegevens wordt door DigiBTW zoveel mogelijk beperkt en zal slechts worden gegeven aan personen die noodzakelijkerwijs deze toegang nodig hebben, voor een effectieve uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht.

Artikel 5. Beveiligingsmaatregelen

5.1 Verwerker draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens welke worden verwerkt ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke te beveiligen en beveiligd te houden tegen verlies, diefstal en enige vorm van onrechtmatige verwerking. Verwerker draagt zorg dat deze maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging een passend beveiligingsniveau verzekeren, zulks met inachtneming van de risico's die de Verwerking van Persoonsgegevens en de aard van de Persoonsgegevens met zich meebrengt. Onder meer door de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • beschikbaarheid en veerkracht van de door de Verwerker gebruikte computersystemen op permanente basis;
 • versleutelde verbindingen zoals HTTPS volgens de laatste Modern compatibility guidelines van Mozilla;
 • spoedig herstel van de door de Verwerker gebruikte systemen/software bij incidenten;logfiles op de door de Verwerker gebruikte computersystemen;beveiliging van de algehele digitale infrastructuur van Verwerker (up-to-date beveiligings)software op de door Verwerker gebruikte systemen en gebruik van firewalls;
 • periodieke vulnerability scans en penetratietests om mogelijke zwakheden te detecteren;
 • actieve monitoring van alle systemen op fouten en inbraken.

5.2 Verwerker zal de Persoonsgegevens uitsluitend verwerken op de systemen die noodzakelijkerwijs binnen het kader van de Overeenkomst van Opdracht gebruikt moeten worden.

Artikel 6. Beveiligingsincidenten en datalekken

6.1 Verwerker is verplicht adequaat te reageren op kwetsbaarheden in zijn systemen en beveiligingsmaatregelen en de Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld, doch uiterlijk binnen 48 uur na ontdekking, op de hoogte te stellen van beveiligingsincidenten die mogelijk hebben geleid en/of kunnen leiden tot verlies en/of enige vorm van ongeautoriseerde toegang, gebruik en/of Verwerking van Persoonsgegevens. Onder beveiligingsincidenten verstaan Partijen: kwetsbaarheden en/of inbreuken in de beveiliging dan wel een doorbreking van de beveiligingsmaatregelen van de Verwerker.

6.2 Verwerker zal, voor zover redelijkerwijs mogelijk, haar medewerking verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerkingsverantwoordelijke ondersteunen in het uitvoeren van haar wettelijke verplichtingen ten aanzien van een geconstateerd beveiligingsincident zoals beschreven onder 6.1, indien dit beveiligingsincident naar het oordeel van de Verwerkingsverantwoordelijke kwalificeert als een inbreuk op de beveiliging zoals bedoeld in artikel 33 AVG ('datalek'). Verwerker zal alle datalekken documenteren. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke voor zover redelijkerwijs mogelijk, ondersteunen bij de op Verwerkingsverantwoordelijke rustende meldplicht ten aanzien van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n).

6.3 Verwerker zal niet overgaan tot het melden van een beveiligingsincident of datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n), zonder Verwerkingsverantwoordelijke gelegenheid te bieden de noodzaak tot de melding te onderzoeken en dit vervolgens zelf bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n) te doen. Dit is slechts anders indien dit niet redelijkerwijs van Verwerker kan worden verwacht.

Artikel 7. Locatie van de gegevens

7.1 Verwerker verwerkt de gegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Unie. Verwerker draagt zorg dat de gegevens die door hem in het systeem van een derde worden verwerkt, voor zover redelijkerwijs mogelijk te beveiligen door middel van encryptie.

Artikel 8. Bewaartermijn

8.1 Verwerker zal de Persoonsgegevens niet langer in een herleidbare vorm bewaren dan noodzakelijk is binnen het kader van de Verwerking van Persoonsgegevens conform de Overeenkomst van Opdracht en conform alle toepasselijke wettelijke normen en verplichtingen.

Artikel 9. Controle

9.1 Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht een audit uit te voeren op de naleving van de verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst door het aanwijzen van een deskundige die het onderzoek zal uitvoeren op kosten van de Verwerkingsverantwoordelijke.

9.2 Verwerkingsverantwoordelijke zal de audit slechts (laten) uitvoeren na een voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerker en Verwerkingsverantwoordelijke gaat daarbij automatisch akkoord voor het dragen van alle directe en indirecte kosten die voortvloeien uit de audit.

9.3 Verwerker zal binnen een redelijke termijn Verwerkingsverantwoordelijke, of de door Verwerkingsverantwoordelijke ingeschakelde derde, voorzien van de verlangde informatie en naar redelijkheid benodigde medewerking verlenen. Verwerkingsverantwoordelijke, of de door Verwerkingsverantwoordelijke ingeschakelde derde, is gehouden alle informatie betreffende de audits vertrouwelijk te behandelen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Verwerker en de Verwerkingsverantwoordelijke zullen bij de Verwerking van Persoonsgegevens steeds handelen in overeenstemming met de AVG en overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving aangaande de bescherming van Persoonsgegevens.

Artikel 11. Duur en beëindiging

11.1 Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke (digitaal) akkoord gaat vanuit het eigen account. Deze Verwerkersovereenkomst treedt niet eerder in werking dan op de datum waarop Verwerking Verantwoordelijke het akkoord digitaal gegeven heeft en Partijen de Overeenkomst van Opdracht zijn aangegaan.

11.2 Deze Verwerkersovereenkomst is van kracht gedurende de looptijd van de Overeenkomst van Opdracht. Indien de Overeenkomst van Opdracht eindigt, eindigt deze Verwerkersovereenkomst tegelijkertijd van rechtswege.

11.3 De bepalingen van de Verwerkersovereenkomst blijven gelden voor zover nodig voor de afwikkeling van de Verwerkersovereenkomst en voor zover die bedoeld zijn na het einde van de Overeenkomst van Opdracht te herleven. Tot die laatste categorie bepalingen behoren in ieder geval, zonder daartoe te zijn beperkt, de bepalingen omtrent signalering van onrechtmatige verwerkingen, geheimhouding en geschilbeslechting, als ook nader bepaald in de artikelen 4, 6 en 13.4.

11.4 Nadat de Overeenkomst van Opdracht is geëindigd zal Verwerker de verzamelde Persoonsgegevens en eventuele kopieën daarvan, alsmede alle gegevensdragers waarop Persoonsgegevens, kopieën of bewerkingen daarvan zijn of zullen worden vastgelegd, op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke verwijderen, behoudens voor zover sprake is van een wettelijke verplichting (een kopie van) deze Persoonsgegevens te bewaren.

11.5 Indien tussen Partijen sprake is van een geschil over (al dan niet) rechtsgeldige beëindiging van de Overeenkomst van Opdracht, zal Verwerker de Persoonsgegevens verwijderen alsof de Overeenkomst van Opdracht (reeds) definitief ten einde is gekomen.

Artikel 12. Informatieplicht en melding aan betrokkene

12.1 Verwerkingsverantwoordelijke zal de nodige maatregelen nemen om Betrokkenen te informeren over de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt en andere noodzakelijke informatie om een zorgvuldige verwerking te waarborgen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot hetgeen bepaald onder artikel 6.2 van deze Verwerkersovereenkomst.

Artikel 13. Overige bepalingen

13.1 Op deze Verwerkersovereenkomst zijn de bepalingen van de Overeenkomst van Opdracht van toepassing voor zover daarvan in deze Verwerkersovereenkomst niet wordt afgeweken.

13.2 Voor zover in deze Verwerkersovereenkomst wordt afgeweken van de Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van DigiBTW B.V. waarin bepalingen over (de Verwerking van) Persoonsgegevens zijn opgenomen, prevaleert hetgeen daarover is in deze Verwerkersovereenkomst opgenomen.

13.3 De eventuele ongeldigheid en/of nietigheid van een beding en/of een gedeelte van een beding uit deze Verwerkersovereenkomst laat de geldigheid van de overige bedingen en de gehoudenheid van Partijen daaraan onverlet.

13.4 Op deze Verwerkersovereenkomst en op alle geschillen die daaruit voortvloeien of daarmee samenhangen is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.


Begin direct en probeer DigiBTW vrijblijvend een maand gratis.

Probeer DigiBTW gratis
Nieuwsbrief

Hoi, ik ben Bart!

Graag deel ik mijn jarenlange kennis en ervaring op het gebied van boekhouden en zzp'en!

Blijf ook op de hoogte, laat je e-mailadres achter!

Geen zorgen, wij houden ook niet van spam.