Voorwaarden

Algemene voorwaarden en verwerkersovereenkomst

De algemene voorwaarden en verwerksovereenkomst zijn automatisch van toepassing wanneer gebruik gemaakt wordt van de diensten van DigiBTW.

Algemene voorwaarden en
Verwerkersovereenkomst DigiBTW

Indien je gebruik maakt van de diensten van DigiBTW sluit je een Overeenkomst met DigiBTW. De Overeenkomst bestaat uit het Aanmeldformulier, de Algemene Voorwaarden en de Verwerkersovereenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens bij het verlenen van de diensten.

Je kunt de Algemene Voorwaarden en de Verwerkersovereenkomst downloaden via deze knop:

Download Voorwaarden

Onderdeel A - Algemene voorwaarden

Definities

1.1 Termen die in deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de volgende betekenis:

Aanmeldformulier:

het digitale inschrijfformulier op het Platform waarmee het Account wordt aangemaakt;

Account:

de persoonlijke omgeving van de Klant waartoe toegang wordt verkregen door het gebruik van Inloggegevens;

Administratie:

alle informatie in welke vorm dan ook zoals gegevens, documenten en materialen die door de Klant op enigerlei wijze via de Dienst ter beschikking worden gesteld en/of worden geproduceerd;

Adviseur:

een derde partij die door Klant voor zijn rekening en risico wordt ingeschakeld zoals accountants, boekhouders en administrateurs;

Algemene Voorwaarden:

onderhavige algemene voorwaarden;

Dienst:

de door DigiBTW aan Klant te verlenen dienst die hoofdzakelijk bestaat uit het verlenen van het recht tot gebruik van het Platform, alsmede daar waar afgesproken uit aanvullende diensten zoals toegang tot additionele modules en het (laten) controleren van Resultaten;

DigiBTW:

de besloten vennootschap DigiBTW B.V. gevestigd te Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 67731082 en de leverancier van de Dienst;

Inloggegevens:

de inlognaam en het wachtwoord, waarmee toegang wordt verkregen tot het Account om gebruik te maken van de Dienst;

IE-Rechten:

alle rechten van intellectuele eigendom zoals auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten alsmede daarmee verwante rechten zoals rechten op know how;

Klant:

de natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met DigiBTW;

Overeenkomst:

de tussen Klant en DigiBTW gesloten overeenkomst voor het gebruik van de Dienst, bestaande uit het Aanmeldformulier, de Algemene Voorwaarden en de Verwerkersovereenkomst;

Partij:

iedere Partij bij de Overeenkomst;

Platform:

het online facturatie en boekhoudprogramma van DigiBTW waaronder ook begrepen de onderliggende software en documentatie inclusief de Website;

Proefabonnement:

beperkte periode waarin de Klant de Dienst kosteloos kan gebruiken om uit te proberen, zoals weergegeven op de Website. Op het proefabonnement zijn de Algemene Voorwaarden en Verwerkersovereenkomst van toepassing;

Resultaten:

alle informatie en gegevens die door het gebruik van de Dienst worden gecreëerd op basis van de Administratie, waaronder ook begrepen adviezen van DigiBTW en berekeningen zoals de fiscale winstberekening;

Verwerkersovereenkomst:

de verwerkersovereenkomst tussen DigiBTW en de Klant met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de Dienst;

Website:

de website die bereikbaar is via www.digibtw.nl, alsmede daaruit ontstane (inframe) varianten.

Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van DigiBTW, alle opdrachten en rechtsverhoudingen tussen Partijen waaronder alle Overeenkomsten die tussen Klant en DigiBTW worden gesloten in het kader van een door DigiBTW te leveren Dienst.

2.2 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Het Platform is gekoppeld aan diensten en platforms van derde partijen. Indien Klant via het Platform gebruik maakt van diensten en platforms van derden dan zijn daarop de algemene -, inkoop- en/of gebruiksvoorwaarden van die derde partijen van toepassing.

2.4 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk door DigiBTW en Klant overeengekomen. Deze afwijkingen en/of aanvullingen zullen slechts betrekking hebben op de betreffende Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2.5 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig zou zijn of vernietigd wordt, of om welke andere reden dan ook ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden voor het overige zoveel mogelijk in stand. De betreffende bepaling zal in overleg tussen Partijen onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking en bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

2.6 DigiBTW behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. DigiBTW zal de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden uiterlijk 15 dagen voorafgaand aan de inwerkingtreding bekendmaken via het opgegeven e-mailadres, in de nieuwsbrief en/of op de Website. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van lopende Overeenkomsten. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Indien Klant een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil of kan accepteren, kan hij de Overeenkomst beëindigen overeenkomstig artikel 12 van deze Algemene

Totstandkoming Overeenkomst en Account

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat door middel van het Aanmeldformulier een Account wordt aangemaakt, of in geval van aanvullende Diensten op het moment dat DigiBTW de opdracht voor die aanvullende Diensten schriftelijk heeft aanvaard, dan wel op het moment dat DigiBTW uitvoering geeft aan de Overeenkomst conform de opdracht van de Klant. DigiBTW heeft het recht, zonder opgaaf van reden, Klant te weigeren en de Overeenkomst per direct te beëindigen met inachtneming van hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.

3.2 Klant is verantwoordelijk voor de keuze van betrouwbare Inloggegevens en het geheimhouden daarvan. Klant dient zelf de nodige maatregelen te treffen om onbevoegde toegang tot het Account te voorkomen. Indien Klant een vermoeden heeft dat Inloggegevens niet langer geheim zijn en/of misbruik wordt gemaakt van het Account zal hij DigiBTW direct op de hoogte te stellen. DigiBTW heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in geval van misbruik van het Account en/of de Inloggegevens, waaronder het (tijdelijk) blokkeren van het Account. DigiBTW is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van misbruik van het Account en/of de Inloggegevens en/of de maatregelen die DigiBTW in dat kader heeft genomen.

3.3 Klant kan voor zijn rekening en risico een Adviseur toestemming geven om via het Account gebruik te maken van de Dienst. Klant sluit daartoe een afzonderlijke overeenkomst met de Adviseur en vrijwaart DigiBTW in dit kader. Klant is en blijft aansprakelijk voor het gebruik van het Account, de Inloggegevens en de Dienst en is ervoor verantwoordelijk dat de Adviseur handelt in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en de Verwerkersovereenkomst. Klant mag de rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst niet zonder toestemming van DigiBTW overdragen aan een derde.

3.4 Klant is ervoor verantwoordelijk dat de Klantgegevens in het Account waaronder die voor facturatie door DigiBTW zoals bedoeld in artikel 9, te allen tijde volledig en correct zijn. Klant zal wijzigingen zo spoedig mogelijk verwerken in het Account.

De Dienst en ondersteuning

4.1 De Dienst bestaat uit het beschikbaar stellen en houden van het Platform en kan daar waar afgesproken ook aanvullende Diensten inhouden zoals de mogelijkheid om aangifte inkomstenbelasting te doen en het (laten) controleren van bijvoorbeeld de belastingaangiften van de Klant.

4.2 DigiBTW zal zich naar beste kunnen inspannen om de Dienst met zorg te verlenen. DigiBTW is gerechtigd om derde partijen in te schakelen voor het leveren van de Dienst of onderdelen daarvan.

4.3 DigiBTW garandeert niet dat het gebruik van de Dienst bepaalde resultaten tot gevolg heeft en/of dat de door de Dienst gecreëerde Resultaten waaronder de fiscale winstberekening of door haar verstrekte informatie juist en volledig zijn. Klant gebruikt de Dienst voor eigen rekening en risico en is zelf verantwoordelijk voor correct en oordeelkundig gebruik van de Dienst en de beoordeling en controle van de Resultaten eventueel door een door haar in te schakelen (erkende of gecertificeerde) Adviseur.

4.4 DigiBTW spant zich in de Dienst 7 dagen per week, 24 uur per dag voor Klant beschikbaar te houden. DigiBTW staat er niet voor in dat de Dienst inclusief het Platform foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert.

4.5 DigiBTW is zonder op enigerlei wijze schadeplichtig te worden, gerechtigd om technische en/of procedurele aanpassingen in de Dienst te maken en behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Dienst en (web)servers van DigiBTW. DigiBTW zal eventuele onderbrekingen van de Dienst zoveel mogelijk buiten reguliere werktijden inplannen, tenzij dit om welke reden dan ook niet anders mogelijk is. DigiBTW brengt de Klant op de hoogte als de Dienst gedurende reguliere werktijden niet beschikbaar zal zijn en/of van aanzienlijke wijzigingen in de functionaliteit van de Dienst.

4.6 DigiBTW zal een verzoek van de Klant tot aanpassing van de Dienst in overweging nemen, maar is in geen enkel geval verplicht om de Dienst voor een specifieke Klant aan te passen.

4.7 DigiBTW zal Klant primair online ondersteunen bij het gebruik van de Dienst. Klant kan met vragen over de Dienst terecht op de supportpagina op de Website. Het is ook mogelijk om via e-mail of telefoon contact op te nemen met DigiBTW voor ondersteuning. DigiBTW zal zich inspannen om vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Support is vooral beperkt tot functionele onderwerpen met betrekking tot de Dienst en betreft geen administratieve of fiscale adviezen.

4.8 Klant kan als aanvullende Dienst gebruik maken van de module aangifte inkomstenbelasting waarmee via het Platform rechtstreeks aangifte inkomstenbelasting kan worden gedaan bij de Belastingdienst. Klant kan daarnaast als aanvullende Dienst de aangifte inkomstenbelasting laten controleren door DigiBTW of een door haar ingeschakelde derde. Klant is en blijft ervoor verantwoordelijk dat de aangifte en de gegevens en informatie daarin volledig en correct zijn, en voor het tijdig indienen van de aangifte bij de Belastingdienst. DigiBTW bevestigt de verzending van de aangifte via het Platform en informeert de Klant als de aangifte door de Belastingdienst is ontvangen indien en voor zover de Belastingdienst dat aan DigiBTW heeft bevestigd, maar dit geldt uitdrukkelijk niet als goedkeuring van de aangifte door de Belastingdienst. Indien Klant informatie wenst te verkrijgen over de aangifte kan hij daarvoor rechtstreeks contact opnemen met de Belastingdienst. Klant vrijwaart DigiBTW voor mogelijke aanspraken van de Belastingdienst.

4.9 Indien Klant de Dienst naar het oordeel van DigiBTW gebruikt op een wijze die niet overeenstemt met hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, kan DigiBTW naar haar keuze en met behoud van haar overige rechten op grond van de wet en de Overeenkomst (i) de Overeenkomst per direct beëindigen zonder schadeplichtig te worden (ii) kosten in rekening brengen conform haar gebruikelijke tarieven en/of (iii) het Account tijdelijk blokkeren totdat Klant de Dienst in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden zal gebruiken. Van niet overeenstemmend gebruik van de Dienst is in ieder geval sprake in het geval Klant naar het oordeel van DigiBTW onevenredig vaak een beroep doet op ondersteuning door de service desk (artikel 4.7) of als Klant de Dienst inclusief het Platform misbruikt (artikel 5.5) bijvoorbeeld voor buitensporige opslag van data.

Verantwoordelijkheden Klant

5.1 Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken, waaronder maar niet beperkt tot het aanschaffen en/of adequaat functioneren van de infrastructuur van Klant en het tijdig verstrekken van benodigde gegevens en informatie. Indien Klant niet voldoet aan hetgeen in de vorige zin is bepaald, heeft DigiBTW het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst, één en ander zonder schadeplichtig te worden en onverminderd het recht van DigiBTW tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.

5.2 Klant draagt voor haar rekening zelf zorg voor de ingebruikname van de Dienst, de juiste instellingen van de Dienst en de juiste keuze van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid daarvan.

5.3 Klant bepaalt welke gegevens en/of informatie wordt verstrekt en staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan DigiBTW verstrekte gegevens en informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Klant staat ervoor in dat die gegevens en informatie rechtmatig zijn en geen inbreuk maken op de rechten van derden. DigiBTW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde gegevens en informatie en de daarop gebaseerde Resultaten. Klant vrijwaart DigiBTW voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Klant met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde gegevens en informatie en/of Resultaten onrechtmatig zijn en/of inbreuk maken op de rechten van derden.

5.4 Mocht DigiBTW kennis krijgen dat gegevens en/of informatie die Klant met behulp van de Dienst heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig zijn of inbreuk maken op de rechten van derden, dan zal DigiBTW direct handelen om die gegevens en/of informatie te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. DigiBTW behoudt zich in een dergelijk geval tevens het recht voor de gegevens en informatie van Klant te verwijderen of te blokkeren. Dit naar oordeel van DigiBTW. In geen geval zal DigiBTW aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.

5.5 Het is Klant niet toegestaan het Platform dan wel andere Diensten van DigiBTW voor een ander doel te gebruiken dan wel te misbruiken. Onder “misbruik” wordt in dit verband onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen: het versturen van spam, het verspreiden van aanstootgevend, onethisch en/of ondeugdelijk materiaal, het verspreiden van virussen, het plegen van smaad, computervredebreuk, fraude en andere misdrijven, dan wel het aanzetten tot of faciliteren van dergelijke handelingen.

5.6 In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van de Dienst is DigiBTW, voor zover wettelijk toegestaan, gerechtigd om na een bevel van de bevoegde instantie de persoonsgegevens van Klant en de Administratie aan de bevoegde autoriteiten te overhandigen.

Geheimhouding

6.1 Partijen zullen alle informatie die zij in het kader van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was, behalve voor het uitvoeren van de Overeenkomst en het aanbieden van de Dienst en/of indien een bevoegde autoriteit of wet verplicht tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.

6.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DigiBTW is het Klant niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van DigiBTW openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende Diensten van DigiBTW, op Klant een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, en/of indien Klant voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure.

Intellectuele eigendom

7.1 Alle IE- Rechten ten aanzien van de Dienst waaronder het Platform, zoals maar niet beperkt tot de software inclusief voorbereidend materiaal zoals de handleiding, de Website of andere creaties, materialen en/of documenten die DigiBTW in de uitvoering van de Dienst ter beschikking stelt zoals adviezen, opinies, modellen en berekeningen, berusten uitsluitend bij DigiBTW of haar licentiegevers. Het is Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van DigiBTW werken die via de Dienst beschikbaar worden gesteld zoals adviezen of modelcontracten te verveelvoudigen en/of openbaar te maken.

7.2 Op voorwaarde dat Klant aan al zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst heeft voldaan, waaronder uitdrukkelijk begrepen zijn betalingsverplichting, verkrijgt Klant uitsluitend een beperkt, persoonlijk gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, om gebruik te maken van de Dienst in overeenstemming met de Overeenkomst.

7.3 Alle IE-Rechten van de Klant, waaronder begrepen de IE-Rechten op de verstrekte gegevens en/of informatie en die met betrekking tot zijn huisstijl waaronder het merk, logo's en afbeeldingen blijven eigendom van de Klant of haar licentiegevers. Door gebruik te maken van de Dienst verleent de Klant DigiBTW automatisch een kosteloze, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruiken en reproduceren van de IE-Rechten, voor zover dit in verband met het verlenen van de Dienst noodzakelijk is. Klant staat ervoor in dat hij gerechtigd is deze licentie te verlenen aan DigiBTW.

7.4 De IE-Rechten met betrekking tot de Resultaten komen toe aan Klant, met uitsluiting van de werken die door DigiBTW in het kader van de Dienst zijn gecreëerd zoals genoemd in artikel 7.1.

7.5 Tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald is het Klant uitdrukkelijk verboden de software die ten grondslag ligt aan het Platform te wijzigen, reproduceren of decompileren, of reverse engineering toe te passen op de software. Het is Klant evenmin toegestaan om enige actie te ondernemen met als doel of strekking de broncode van de software te achterhalen of verkrijgen alsmede om derden in te schakelen of behulpzaam te zijn bij dergelijke acties of om enige aanduiding omtrent IE-Rechten te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen eventuele aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en de geheimhouding van werken.

7.6 Het is DigiBTW toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar IE-rechten. Indien DigiBTW door middel van technische bescherming de werken heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Tarieven

8.1 Voor het gebruik van de Dienst is Klant een vergoeding verschuldigd, met uitzondering van gratis onderdelen zoals vermeld op de Website. De vergoeding is afhankelijk van het type abonnement dat de Klant afsluit. Voor aanvullende Diensten is Klant telkens een afzonderlijke vergoeding verschuldigd.

8.2 De abonnementen en tarieven zijn te vinden op de Website. Alle prijzen worden vermeld in euro's en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege kunnen worden opgelegd. Alle prijsvermeldingen inclusief kortingen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten. DigiBTW aanvaardt geen aansprakelijk voor de gevolgen van type- en rekenfouten.

8.3 DigiBTW behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt bijvoorbeeld in de nieuwsbrief en/of op de Website van DigiBTW. Indien Klant niet akkoord gaat met de tariefwijziging, kan hij de Overeenkomst opzeggen overeenkomstig artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden.

Betaling

9.1 De vergoeding op abonnementsbasis is steeds vooraf per maand of per jaar verschuldigd. De eerste betaling wordt door Klant via iDEAL betaald op basis van een factuur van DigiBTW. Deze betaling geldt tevens als machtiging voor automatische incasso. Iedere volgende betaling wordt via automatische incasso door DigiBTW geïnd. Als dag van betaling geldt de dag van creditering van de daartoe door Klant kenbaar gemaakte bankrekening.

9.2 Klant dient zorg te dragen voor een toereikend saldo op de opgegeven bankrekening. DigiBTW is gerechtigd kosten in rekening te brengen wanneer automatische incasso mislukt, door bijvoorbeeld een blokkade op de rekening, stornering of onvoldoende saldo, en indien DigiBTW vanwege het mislukken van de automatische incasso voor een ander betaalmiddel dan voor automatische incasso moet kiezen.

9.3 Klant dient de vergoeding voor aanvullende Diensten telkens vooraf op basis van een factuur van DigiBTW te betalen. DigiBTW start met de uitvoering van de aanvullende Diensten indien de vergoeding daarop is ontvangen en alle benodigde informatie door Klant is verstrekt.

9.4 Klant gaat akkoord met elektronische facturatie door DigiBTW. DigiBTW verstuurt de facturen voor het gebruik van de Dienst naar het opgegeven e-mailadres van de Klant. Klant is ervoor verantwoordelijk dat het juiste e-mailadres bij DigiBTW bekend is. De factuur kan via het Account ook worden opgevraagd. DigiBTW boekt haar factuur daarnaast in als inkoopfactuur in de boekhouding van de Klant.

9.5 Indien Klant de vergoeding niet tijdig en/of volledig betaalt, is hij direct van rechtswege in verzuim zonder dat nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment dat Klant in verzuim is, is hij over het openstaande bedrag van de factuur wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening, onverminderd de overige rechten van DigiBTW op grond van de wet of deze Overeenkomst. Indien Klant de verschuldigde vergoeding ondanks aanmaning daartoe niet volledig heeft voldaan is hij, naast de hierboven genoemde wettelijke handelsrente tevens een bedrag van veertig (40) euro aan administratiekosten aan DigiBTW verschuldigd.

9.6 Indien betaling na aanmaning alsnog uitblijft en DigiBTW genoodzaakt is om de vordering uit handen te geven komen alle kosten, waaronder de proceskosten en gerechtelijke of buitengerechtelijke (incasso)kosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, voor rekening van Klant. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste vijfentwintig procent (25%) van het te vorderen bedrag, met een minimum van veertig (40) euro aan administratiekosten zoals genoemd in artikel 9.5.

9.7 DigiBTW is zonder schadeplichtig te worden, bevoegd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Klant volledig zijn voldaan, dan wel daarvoor zekerheid is gesteld.

Klachten

10.1 Een klacht met betrekking tot de Dienst en/of de factuur van DigiBTW dient schriftelijk binnen veertien (14) dagen na de betreffende factuurdatum dan wel na ontdekking van het gebrek waarbij Klant moet aantonen dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan DigiBTW bekend worden gemaakt.

10.2 Klachten met betrekking tot DigiBTW en/of de Dienst schorten de betalingsverplichting van Klant niet op.

10.3 In geval van een naar oordeel van DigiBTW terechte klacht heeft DigiBTW de keuze om de afgekeurde Diensten kosteloos te verbeteren of opnieuw te verrichten, de Klant te compenseren of om de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden waarbij de reeds betaalde vergoeding voor het ontbonden deel naar evenredigheid wordt terugbetaald.

Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van DigiBTW als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door DigiBTW, uit onrechtmatige daad of uit welke andere hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade van de Klant tot maximaal het door Klant betaalde bedrag (exclusief btw) voor het gebruik van de Dienst in de zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

11.2 Een vordering tot vergoeding van directe schade dient uiterlijk binnen zes (6) maanden nadat Klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij DigiBTW te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

11.3 In aanvulling op hetgeen verder in deze Overeenkomst is bepaald, is DigiBTW niet aansprakelijk voor:

 1. Indirecte schade van Klant waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde omzet en winst en overige soortgelijke financiële verliezen, en immateriële schade, waaronder tevens wordt begrepen het geval dat door gebruik van de Dienst het beoogde (financiële) resultaat of effect niet wordt behaald;
 2. De dienstverlening van derden zoals toeleveranciers, betaalplatforms, door haar ingeschakelde experts, Adviseurs en de Belastingdienst;
 3. Fouten in het Platform waaronder de software en bijbehorende documentatie;
 4. Beschadiging, verlies en/of openbaarmaking van door of namens Klant verstrekte gegevens en/of informatie alsmede de Resultaten;
 5. Gebreken in de Dienst als gevolg van (i) roekeloosheid, dwaling, bedrog dan wel opzet aan de zijde van de Klant en/of Adviseur, (ii) incorrect of onoordeelkundig gebruik van de Dienst door de Klant en/of Adviseur en/of (iii) onjuiste of gebrekkige gegevens en/of informatie die door of namens de Klant zijn verstrekt, danwel als gevolg van niet tijdige verstrekking;
 6. Eventuele onjuistheid of onvolledigheid in de Resultaten die met het gebruik van de Dienst zijn gegenereerd;
 7. Het verdere gebruik van de Resultaten door Klant en/of derden.

11.4 De in de voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van DigiBTW.

11.5 De door DigiBTW ontvangen of opgeslagen versie van de communicatie tussen Klant en DigiBTW geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Klant.

Duur en beëindiging

12.1 Het Proefabonnement heeft een duur van één (1) maand en eindigt automatisch indien Klant aan het einde van de proefperiode de Dienst niet voortzet in betaalde vorm.

12.2 Het maandabonnement heeft een minimumduur van één (1) maand. Na afloop van deze periode wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd met telkens één (1) maand, tenzij de Klant de Overeenkomst heeft opgezegd overeenkomstig artikel 12.5.

12.3 Het jaarabonnement heeft een minimumduur van twaalf (12) maanden. Na afloop van deze periode wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor telkens de duur van twaalf (12) maanden, tenzij de Klant de Overeenkomst heeft opgezegd overeenkomstig artikel 12.5.

12.4 Een Overeenkomst betreffende aanvullende Diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt van rechtswege op het moment dat de aanvullende Dienst is geleverd, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

12.5 Klant kan de Overeenkomst op ieder moment opzeggen door zijn Account op te heffen via het Account. DigiBTW stuurt een bevestiging van de opheffing van het Account en de beëindiging van de Overeenkomst via het opgegeven e-mailadres. Klant kan in het Account ook een datum invoeren waarop het Account moet worden opgeheven. Zolang het Account niet is opgeheven, is de Overeenkomst van kracht en is Klant een vergoeding verschuldigd.

12.6 Tenzij in deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, is DigiBTW nimmer gehouden tot restitutie van reeds betaalde vergoedingen in het geval de Overeenkomst, om welke reden en door welke Partij dan ook, wordt opgeschort of beëindigd.

12.7 DigiBTW kan de Overeenkomst per direct ontbinden zonder dat een ingebrekestelling is vereist indien de Klant in strijd handelt met de Overeenkomst. DigiBTW kan de Overeenkomst voorts per direct geheel of gedeeltelijk ontbinden als Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden, danwel als anderszins van DigiBTW redelijkerwijze niet verwacht kan worden de Overeenkomst te handhaven. Bedragen die DigiBTW vóór de ontbinding heeft gefactureerd blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar. Reeds uitgevoerde prestaties zijn geen voorwerp van ongedaanmaking. Deze bepaling laat onverminderd het recht van DigiBTW tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.

12.8 Het recht van de Klant tot gebruik van en toegang tot de Dienst vervalt van rechtswege in geval van beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.

12.9 Na beëindiging van de Overeenkomst wordt de Administratie van Klant automatisch verwijderd. DigiBTW geeft geen enkele garantie ten aanzien van de periode dat de Administratie gearchiveerd is totdat deze is verwijderd. Op verzoek van Klant kan de Administratie eerder worden verwijderd dan wel opnieuw worden geactiveerd, zolang deze beschikbaar is. Aan het activeren zijn kosten verbonden.

12.10 De bepalingen die zijn bedoeld om na opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst van toepassing te blijven, zullen de opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst overleven.

Overmacht

13.1 In geval van overmacht - waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie infrastructuur (internet), binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat DigiBTW door zijn toeleveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld - waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van DigiBTW kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

13.2 Klant heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

Privacy

14.1 Tijdens het verlenen van de Dienst zal DigiBTW namens Klant persoonsgegevens verwerken. Partijen komen overeen dat de Klant de verwerkingsverantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens tijdens het gebruik van de Dienst, en DigiBTW de verwerker. De voorwaarden voor deze verwerking van persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst.

14.2 DigiBTW heeft het recht om de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet direct te herleiden zijn tot individuele Klanten, te gebruiken voor statistische of analytische doeleinden zoals genoemd in de Verwerkersovereenkomst.

Rechten en vorderingstermijn

15.1 Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Klant uit welken hoofde ook jegens DigiBTW in verband met het met de uitvoering van de Dienst door DigiBTW in ieder geval na één jaar na het moment waarop Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Toepasselijk recht

16.1 Op alle Overeenkomsten tussen Klant en DigiBTW is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank in Amsterdam.

Onderdeel - B Verwerkersovereenkomst

Deze Verwerkersovereenkomst is onderdeel van de Overeenkomst en wordt gesloten tussen DigiBTW B.V. gevestigd en kantoorhouden te Amsterdam aan de Panamalaan 6 H, 1019 AZ Amsterdam (hierna DigiBTW) en de Klant, zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden.

Nemen het volgende in overweging:

 1. Klant is een zelfstandig ondernemer en maakt in dat kader gebruik van de diensten van DigiBTW;
 2. DigiBTW biedt een online boekhoudprogramma aan ten behoeve van onder meer facturatie, rittenadministratie en belastingaangiften en kan in die hoedanigheid (bijzondere) persoonsgegevens voor de Klant verwerken;
 3. Klant en DigiBTW sluiten een Overeenkomst voor het gebruik van de diensten van DigiBTW, waar deze Verwerkersovereenkomst deel van uitmaakt;
 4. Klant is ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 aanhef en sub 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

 5. DigiBTW is ten aanzien van het voor de Klant opslaan en verwerken van persoonsgegevens aan te merken als verwerker in de zin van artikel 4 aanhef en sub 8 AVG;
 6. Partijen wensen ter uitvoering van het bepaalde in artikel 28 lid 3 AVG in deze Verwerkersovereenkomst hun afspraken vast te leggen over het voor en in opdracht van de Klant verwerken van Persoonsgegevens door DigiBTW.

Komen overeen als volgt:

Definities

1.1 De hierna in deze Verwerkersovereenkomst vermelde, met een hoofdletter geschreven begrippen of handelingen, hebben de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden:

de algemene voorwaarden van DigiBTW die onlosmakelijk deel uitmaken van de Overeenkomst;

Annex:

aanhangsel bij de Verwerkersovereenkomst die daarvan onlosmakelijk onderdeel uitmaakt;

Betrokkene:

degene van wie bepaalde Persoonsgegeven worden verwerkt;

Persoonsgegeven(s):

elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon als bedoeld in artikel 4 aanhef en sub 1 AVG;

Inbreuk in verband
met Persoonsgegevens:

een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens;

Overeenkomst:

de overeenkomst tussen Klant en DigiBTW B.V. inzake het verrichten van diensten op het gebied van onder andere online boekhouden, bestaande uit het Aanmeldformulier, de Algemene Voorwaarden en deze Verwerkersovereenkomst;

Verwerkersovereenkomst:

deze verwerkersovereenkomst die deel uitmaakt van de Overeenkomst;

Verwerking:

het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 aanhef sub 2 AVG.

1.2 Op deze Verwerkersovereenkomst zijn de bepalingen van de Overeenkomst onverkort van toepassing voor zover daarvan in deze Verwerkersovereenkomst niet wordt afgeweken.

1.3 Voor zover in de Overeenkomst bepalingen over (de Verwerking van) Persoonsgegevens zijn opgenomen, prevaleert hetgeen daarover is opgenomen in deze Verwerkersovereenkomst.

Verwerking van Persoonsgegevens

2.1 DigiBTW verbindt zich in het kader van deze Verwerkersovereenkomst om Persoonsgegevens te verwerken uitsluitend in opdracht van de Klant. Niettegenstaande het voorgaande, geeft Klant DigiBTW het recht om de Persoonsgegevens te gebruiken voor statistische en analytische doeleinden onder andere ten behoeve van het verbeteren van de Dienst en marketing. Klant zal de Betrokkene hierover informeren. De gegevens die hiervoor worden gebruikt zijn volledig geaggregeerde gegevens, niet direct herleidbaar tot identificeerbare natuurlijke personen.

2.2 Een overzicht van het soort Persoonsgegevens, de categorieën van betrokkenen en de doelen waarvoor de Verwerking van Persoonsgegevens plaatsvindt, is opgenomen in Annex 1. Klant staat ervoor in dat de in deze Annex 1 omschreven Persoonsgegevens, categorieën Betrokkenen en doeleinden volledig en correct zijn, en vrijwaart DigiBTW voor enige gebreken en aanspraken die resulteren uit een incorrecte weergave door Klant.

2.3 DigiBTW is louter verantwoordelijk voor de Verwerking van Persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de rechtmatige instructies van Klant en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Klant. Voor alle overige Verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door Klant, Verwerkingen voor doeleinden die niet door Klant aan Verwerker zijn gemeld, Verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze Verwerkingen rust uitsluitend bij Klant.

2.4 Klant is aansprakelijk voor de Verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst en garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot Verwerking van die Persoonsgegevens in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgeving en geen inbreuk maken op enig recht van derden. Klant vrijwaart DigiBTW tegen alle aanspraken van derden, in het bijzonder van de toezichthouder, welke op enigerlei wijze voortvloeien uit het niet naleven van deze garantie.

2.5 DigiBTW verbindt zich uitsluitend Persoonsgegevens te Verwerken ten behoeve van de in deze Verwerkersovereenkomst en/of de Overeenkomst genoemde activiteiten. DigiBTW garandeert dat zij, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Klant, geen gebruik zal maken van de Persoonsgegevens die in het kader van deze Verwerkersovereenkomst worden Verwerkt, tenzij een op DigiBTW van toepassing zijnde wettelijke bepaling haar tot Verwerking verplicht. In dat geval stelt DigiBTW de Klant, voorafgaand aan de Verwerking, in kennis van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.

Sub- verwerkers

3.1 DigiBTW staat ervoor in dat eventueel door haar met voorafgaande schriftelijke toestemming van Klant ingeschakelde derden gehouden zijn de verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst volledig na te komen.

3.2 Eventueel huidige sub-verwerkers zijn opgenomen in Annex 1 . Indien DigiBTW een andere sub-verwerker wenst in te schakelen, zal DigiBTW de Klant inlichten over de beoogde veranderingen. Klant dient binnen 5 werkdagen bezwaar te maken tegen deze veranderingen.

Geheimhouding

4.1 DigiBTW zal personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst een geheimhoudingsverklaring laten tekenen, al dan niet opgenomen in de arbeidsovereenkomst met medewerkers of overeenkomst van opdracht, waarin in ieder geval is opgenomen dat deze personen geheimhouding betrachten ten aanzien van de Persoonsgegevens.

Beveiligingsmaatregelen

5.1 DigiBTW draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens welke worden verwerkt ten behoeve van Klant te beveiligen en beveiligd te houden tegen verlies, diefstal en enige vorm van onrechtmatige verwerking. DigiBTW draagt zorg dat deze maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging een passend beveiligingsniveau verzekeren, zulks met inachtneming van de risico's die de Verwerking van Persoonsgegevens en de aard van de Persoonsgegevens met zich meebrengt.

5.2 DigiBTW zal de Persoonsgegevens uitsluitend verwerken op de systemen die noodzakelijkerwijs binnen het kader van de Overeenkomst gebruikt moeten worden.

5.3 De door DigiBTW genomen technische en organisatorische maatregelen staan beschreven in Annex 1. Klant erkent kennis te hebben genomen van de betreffende maatregelen en door acceptatie van deze Verwerkersovereenkomst gaat Klant akkoord met de door Verwerker genomen maatregelen.

Beveiligingsincidenten en datalekken

6.1 Indien DigiBTW kennis krijgt van een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens zal DigiBTW de Klant daarvan (i) zonder onredelijke vertraging na ontdekking op de hoogte stellen en (ii) alle redelijke maatregelen nemen om (verdere) schending van de AVG te voorkomen en/of beperken.

6.2 DigiBTW zal, voor zover redelijkerwijs mogelijk, haar medewerking verlenen aan Klant en Klant ondersteunen in het uitvoeren van haar wettelijke verplichtingen ten aanzien van een geconstateerd incident zoals beschreven onder 6.1, indien dit incident naar het oordeel van de Klant kwalificeert als een inbreuk op de beveiliging zoals bedoeld in artikel 33 AVG ('datalek'). DigiBTW zal alle datalekken documenteren. DigiBTW zal Klant voor zover redelijkerwijs mogelijk, ondersteunen bij de op Klant rustende meldplicht ten aanzien van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens ('AP') en/of de Betrokkene(n).

6.3 DigiBTW zal niet overgaan tot het melden van een beveiligingsincident of datalek bij de AP en/of de Betrokkene(n), zonder Klant gelegenheid te bieden de noodzaak tot de melding te onderzoeken en dit vervolgens zelf bij de AP en/of de Betrokkene(n) te doen. Dit is slechts anders indien dit niet redelijkerwijs van DigiBTW kan worden verwacht.

6.4 DigiBTW is nimmer verantwoordelijk voor de (correcte en/of tijdige uitvoering van de) op Klant rustende meldplicht zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG.

Locatie van de gegevens

7.1 DigiBTW verwerkt de gegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Unie. Het overbrengen van Persoonsgegevens door DigiBTW buiten de Europese Economische Ruimte is alleen toegestaan met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke verplichtingen.

Bewaartermijn

8.1 DigiBTW zal de Persoonsgegevens niet langer in een herleidbare vorm bewaren dan noodzakelijk is binnen het kader van de Verwerking van Persoonsgegevens conform de Overeenkomst en conform alle toepasselijke wettelijke normen en verplichtingen.

8.2 Klant zal DigiBTW adequaat informeren over (wettelijke) bewaartermijnen die van toepassing zijn op de Verwerking van Persoonsgegevens voor DigiBTW.

Controle

9.1 Klant heeft het recht om maximaal eens per kalenderjaar een audit uit te voeren op de naleving van de verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst door het aanwijzen van een door DigiBTW goedgekeurde deskundige die het onderzoek zal uitvoeren op kosten van de Klant.

9.2 Klant zal de audit slechts (laten) uitvoeren onder aanzegging van een redelijke termijn en na schriftelijke toestemming van DigiBTW. Een dergelijke controle zal te allen tijde worden uitgevoerd op een wijze die zo min mogelijk effect heeft op de normale bedrijfsvoering van DigiBTW. De directe en indirecte kosten die voortvloeien uit de audit zijn voor rekening van de Klant. Indien DigiBTW van mening is dat een instructie in verband met het bepaalde in dit artikellid een inbreuk oplevert op de AVG of op andere op haar van toepassing zijnde privacywetgeving, stelt DigiBTW de Klant daarvan onmiddellijk in kennis.

9.3 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.4 en 9.2, zal DigiBTW binnen een redelijke termijn de Klant, of de door Klant met instemming van DigiBTW ingeschakelde derde, voorzien van de verlangde informatie en naar redelijkheid benodigde medewerking verlenen. Klant, of de door Klant ingeschakelde derde, is gehouden alle informatie betreffende de audits strikt vertrouwelijk te behandelen.

9.4 De audit, genoemd in de voorgaande leden van dit artikel, vindt uitsluitend plaats nadat Klant de bij DigiBTW aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Klant geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij DigiBTW aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Verwerkersovereenkomst. DigiBTW heeft het recht om de verstrekking van de auditrapportages te weigeren.

Medewerking

10.1 DigiBTW zal Klant, voor zover redelijkerwijs mogelijk, bijstand verlenen bij het vervullen van diens plicht onder de AVG om verzoeken om uitoefening van de rechten van een Betrokkene te beantwoorden, in het bijzonder het recht op inzage (art. 15 AVG), rectificatie (art. 16 AVG), gegevenswissing (art. 17 AVG), beperking (art. 18 AVG), overdraagbaarheid (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 en 22 AVG). DigiBTW zal een klacht of een verzoek van een Betrokkene met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens zo snel mogelijk doorsturen naar de Klant, die verantwoordelijk is voor de afhandeling van het verzoek. DigiBTW is gerechtigd de eventuele kosten die gemoeid zijn met de medewerking, in rekening te brengen bij Klant, waaronder de kosten van derden.

10.2 DigiBTW zal Klant, voor zover redelijkerwijs mogelijk, bijstand verlenen bij het doen nakomen van diens plicht onder de AVG om een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (art. 35 en 36 AVG) uit te voeren. Partijen zullen in dat geval nadere (schriftelijke) afspraken maken.

10.3 DigiBTW zal de Klant alle informatie ter beschikking stellen die redelijkerwijs nodig is om aan te tonen dat DigiBTW voldoet aan haar verplichtingen onder de AVG.

Aansprakelijkheid

11.1 Ten aanzien van de aansprakelijkheid van DigiBTW onder de Verwerkersovereenkomst alsmede ten aanzien van de in de Verwerkersovereenkomst opgenomen vrijwaringsverplichtingen voor DigiBTW, geldt onverkort de in artikel 11 van de Algemene Voorwaarden opgenomen regeling inzake de beperking van aansprakelijkheid.

Duur en beëindiging

12.1 Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand op het moment dat een Account wordt aangemaakt door middel van het Aanmeldformulier.

12.2 Deze Verwerkersovereenkomst is van kracht gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst eindigt, eindigt deze Verwerkersovereenkomst tegelijkertijd van rechtswege.

12.3 De bepalingen van de Verwerkersovereenkomst blijven gelden voor zover nodig voor de afwikkeling van de Verwerkersovereenkomst en voor zover die bedoeld zijn na het einde van de Overeenkomst te herleven. Tot die laatste categorie bepalingen behoren in ieder geval, zonder daartoe te zijn beperkt, de bepalingen omtrent signalering van onrechtmatige verwerkingen, geheimhouding en geschilbeslechting.

12.4 Nadat de Overeenkomst is geëindigd worden Persoonsgegevens en eventuele kopieën daarvan, alsmede de gegevensdragers waarop Persoonsgegevens, kopieën of bewerkingen daarvan zijn of zullen worden vastgelegd, binnen redelijke termijn automatisch verwijderd, behoudens voor zover sprake is van een wettelijke verplichting (een kopie van) deze Persoonsgegevens te bewaren.

12.5 Indien tussen Partijen sprake is van een geschil over (al dan niet) rechtsgeldige beëindiging van de Overeenkomst, zal DigiBTW de Persoonsgegevens in overeenstemming van artikel 12.4 verwijderen alsof de Overeenkomst (reeds) definitief ten einde is gekomen.

Overige bepalingen

13.1 De eventuele ongeldigheid en/of nietigheid van een beding en/of een gedeelte van een beding uit deze Verwerkersovereenkomst laat de geldigheid van de overige bedingen en de gehoudenheid van Partijen daaraan onverlet.

13.2 Op deze Verwerkersovereenkomst en op alle geschillen die daaruit voortvloeien of daarmee samenhangen is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Annex 1 bij de Verwerkersovereenkomst

 1. Soort Persoonsgegevens:

  1. NAW- en contactgegevens;
  2. Financiële gegevens (facturatie);
  3. Beroep en betrekking;
  4. (NAW- en contact) gegevens van klanten, medewerkers en Adviseurs van de Klant; en
  5. Administratie zoals offertes, inkoopfacturen, bonnen, bankafschriften, jaarrekeningen, rittenregistratie, urenregistratie, btw-aangifte en interne notities.
  6. Wijzigingen ten aanzien van de Persoonsgegevens zullen enkel in overleg tussen DigiBTW en Klant plaatsvinden.

 2. Doelen waarvoor de verwerking plaatsvindt:

  1. Het bieden van toegang en gebruik van de software van DigiBTW voor de boekhouding van de Klant waaronder het beheren en onderhouden van klantgegevens, facturatie en het uitbrengen van offertes, alsmede voor statistisch en analytisch onderzoek ten behoeve van het verbeteren van de Dienst en marketing.
 3. Categorieën Betrokkenen:

  1. Klanten
  2. Klanten van de Klant
  3. Adviseurs en medewerkers van Klant
 4. Sub- verwerkers:

  1. Greenhost

   ISO 9001

  2. TransIP

   ISO 9001, ISO 27001, NEN7510

  3. Rackspace

   ISO 9001, ISO 14001, ISO27001, OHSAS 18001

  4. AWS

   ISO 9001, ISO27001

 5. Technische en organisatorische maatregelen:

  1. beschikbaarheid en veerkracht van de door de DigiBTW gebruikte computersystemen op permanente basis;
  2. versleutelde verbindingen zoals HTTPS volgens de laatste Modern compatibility guidelines van Mozilla;
  3. spoedig herstel van de door de DigiBTW gebruikte systemen/software bij incidenten;
  4. logfiles op de door de DigiBTW gebruikte computersystemen;
  5. beveiliging van de algehele digitale infrastructuur van DigiBTW (up-to-date beveiligings)software op de door DigiBTW gebruikte systemen en gebruik van firewalls;
  6. periodieke vulnerability scans en/of penetratietests om mogelijke zwakheden te detecteren;
  7. actieve monitoring van alle systemen op fouten en inbraken.

Hoi, ik ben Bart!

Graag deel ik mijn jarenlange kennis en ervaring op het gebied van boekhouden en zzp'en!

Blijf ook op de hoogte, laat je e-mailadres achter!

Geen zorgen, wij houden ook niet van spam.