Hoe boek ik een beginbalans?

Hoe boek ik? - Instellingen en inrichting

Beginbalans invoeren, wat moet je weten?

Als je begint in DigiBTW met een lopende administratie zul je een beginbalans in moeten voeren. Hierin geef je aan wat de beginwaarden van de onderneming zijn op het moment dat je begint in DigiBTW.

Wil je meer weten over wat een beginbalans is? Lees dan dit artikel:

Wat is een beginbalans?

Waar boek ik een beginbalans

In DigiBTW voer je de beginbalans in via:

Overige boekingen Beginbalans

Belangrijkste posten zzp beginbalans

ActivaPassiva

Overige posten beginbalans

ActivaPassiva
 • Voorzieningen

  Bijv.: Pensioenvoorziening, lijfrente, dubieuze debiteuren

Belangrijkste posten zzp beginbalans

Materiële vaste activa

De nog niet volledig afgeschreven investeringen in bedrijfsmiddelen kunnen onder Materiële vaste activa bij de categorie Investeringen worden vermeld. De nog af te schrijven bedrijfsmiddelen kunnen als één bedrag opgenomen worden op de beginbalans onder het kopje Investeringen.

Investeringen invoeren als één bedrag of uitgesplitst?

Je kunt er ook voor kiezen de verschillende activa apart op te voeren in de beginbalans. In dat geval zal je eerst extra categorieën aan moeten maken.

Klik op Toevoegen achter Materiële vaste activa om een nieuwe categorie aan te maken. De nieuwe categorie is hierna direct beschikbaar bij het invoeren van de beginbalans.

Welk bedrag moet ik invoeren?

In de beginbalans worden de waardes van de bedrijfsmiddelen op moment van de beginbalans ingevoerd.

In de beginbalans geef je de waarde van de bedrijfsmiddelen in op het moment van de beginbalans. Dat is dus de waarde van het bedrijfsmiddel minus de afschrijvingen die al geboekt zijn. De waarde van het bedrijfsmiddel kan worden berekend aan de hand van deze simpele rekensom:

Aanschaf- of verkrijgingswaarde – (minus) geboekte afschrijvingen tot het moment van de beginbalans = waarde op beginbalans

Rekenvoorbeeld bedrijfsmiddelen beginbalans

Stel je hebt een laptop gekocht van 600 euro en hier is in totaal 180 euro op afgeschreven. Dan is dit de rekensom:

Berekening investering beginbalans

600Aanschafprijs
-180Reeds afgeschreven
420Waarde bedrijfsmiddel beginbalans


Hoe voer ik een lopend afschrijvingsschema in?

Als er voor de activa nog een lopend afschrijvingsschema is, dien je het resterende deel van het afschrijvingsschema in te voeren in DigiBTW.

Lees in dit artikel hoe je een lopend afschrijvingsschema aan kan maken in DigiBTW:

Hoe boek ik lopende afschrijvingen?

Vorderingen

Onder Vorderingen op de beginbalans vallen:

 • Nog te ontvangen bedragen (Debiteuren)
 • Overige vorderingen

Debiteuren

De totale waarde van de uitgaande facturen die nog niet betaald zijn op het moment van de beginbalans vul je in bij Debiteuren.

Het gaat hier om de waarde van de uitgaande facturen die nog niet zijn betaald inclusief btw.

Lees hier hoe de ontvangsten op debiteuren verwerkt moeten worden in DigiBTW.

Hoe boek ik ontvangsten op oude facturen?

Overige vorderingen

Als je andere bedragen tegoed hebt zoals bijvoorbeeld borg voor een kantoor dat je huurt, vul je dat in bij Borg.

Liquide middelen

Onder de liquide middelen vallen de saldo's van de zakelijke(spaar)rekeningen en de kas.

Bankrekeningen

In DigiBTW is het belangrijk dat het saldo wordt ingevoerd tot twee decimalen achter de komma. Wanneer je dat doet kan DigiBTW bij de eerste bankimport goed controleren of het saldo van de bankimport aansluit bij de boekhouding en ervoor zorgen dat de banksaldo's echt overeenkomen met wat er op de bankrekening staat.

Waar kan ik het beginsaldo van de bank vinden?

Het banksaldo aan het begin van het jaar kan worden bekeken op het financieel jaaroverzicht van de bank. Deze overzichten zijn doorgaans te downloaden door in te loggen bij je bank.

Kan ik meerdere banken aanmaken?

Als je meer dan één zakelijke bank hebt, klik je op Toevoegen naast Liquide middelen om een nieuwe bank toe te voegen. De extra bank is hierna ook direct te gebruiken voor het importeren en verwerken van transacties.

Welke saldo's vul ik hier niet in?

Saldo's van rekeningen die niet zakelijk zijn, hoeven niet opgevoerd te worden in de beginbalans. Ook saldo's van creditcards die zijn gekoppeld aan privé-rekeningen hoeven hier niet ingevuld te worden.

Ondernemingsvermogen

Onder ondernemingsvermogen vallen onder andere de volgende posten (categorieën):

 • Winstreserves
 • Oudedagsreserve
 • Privé-stortingen en opnames

Winstreserves

Onder winstreserves wordt de opgebouwde en nog niet uitgekeerde winst van de onderneming vermeldt. De winstreserves zijn onderdeel van het eigen vermogen.

De winstreserves kunnen ook als aansluitpost worden gebruikt om de balans in balans te brengen.

Hanteer voor het invullen van de winstreserves op de balans de volgende berekening:

Alle bezittingen – (minus) alle schulden

Alle bezittingen staan aan de Activa-zijde (links op de balans) en alle schulden kan je terugvinden onder de Passiva-zijde (rechts op de balans). Nadat de winstreserves ingevuld zijn, zou de beginbalans in balans moeten zijn, aan beide kanten moet hetzelfde bedrag staan onder aan de streep.

Oudedagsreserve

De regeling is alleen toe te passen voor ondernemers met een eenmanszaak of v.o.f.

De Fiscale Oudedagsreserve (FOR) is een bedrag dat opzijgezet mag worden om te sparen voor de oudedagsvoorziening. Over dit bedrag wordt geen inkomstenbelasting geheven.

Pas wanneer je het uitkeert wordt er belasting over geheven.

Lees meer over de FOR in dit artikel: Blog Fiscale Oudedagsreserve (FOR)

Hoe je de oudedagsreserve moet boeken, lees je in dit artikel:

Hoe boek ik oudedagsreserve?

Privé-stortingen en opnames

Voor ondernemers met een eenmanszaak of vof is het van belang te weten wat het saldo van de opnames en stortingen zijn. Het gaat hier om overboekingen van de zakelijke rekening naar de privé-rekening of directe geldopnames vanaf de zakelijke rekening waarmee privé-uitgaven zijn gedaan.

Het saldo van deze overboekingen wordt aan het einde van het jaar verrekend met het ondernemingsvermogen.

Lees hier hoe je overboekingen naar de privé-rekening verwerkt:

Hoe boek ik overboekingen naar de privé-rekening?

Lees hier hoe je kosten verwerkt die vanaf de privé-rekening zijn betaald:

Hoe boek ik privé betaalde kosten?

Langlopende schulden

Leningen langer dan 1 jaar

Vul in dit onderdeel de schulden of kredieten in welke een langere looptijd hebben dan één jaar.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden zijn schulden of kredieten met een looptijd die korter is dan één jaar.

 • Nog te betalen kosten (crediteuren)
 • Overige kortlopende schulden
 • Btw

Crediteuren

De crediteuren zijn de totale kosten welke nog betaald moesten worden op het moment van de beginbalans.

Vul in de beginbalans het totaal van alle nog te betalen inkomende facturen inclusief btw.

Hoe je crediteuren moet boeken in de beginbalans, lees je in dit artikel:

Hoe boek ik betalingen op oude inkomende facturen?

Overige kortlopende schulden

Dit zijn alle overige schulden met een betalingsverplichting binnen één jaar. Denk hierbij aan:

 • Te betalen loonheffingen
 • Krediet bij een bank of instelling
 • Kortlopende leningen

Btw

Omdat je de btw-aangifte over het vierde kwartaal pas in januari van het volgende jaar hebt ingediend en betaald, zal er altijd een nog te betalen of een te ontvangen bedrag aan btw op de beginbalans vermeld worden.

Vul een nog te betalen bedrag aan btw in bij Betaalde/ ontvangen btw over voorgaand jaar. Een nog te ontvangen bedrag aan btw vul je in bij hetzelfde onderdeel maar dan als negatief bedrag, met een minteken ervoor.

Lees hier hoe je de btw boekt in de administratie:

Hoe boek ik betaalde / ontvangen btw?

Overige posten beginbalans

Immateriële vaste activa

Wanneer er op de beginbalans een onderdeel wordt vermeld voor de immateriële vaste activa zoals goodwill, dan dien je voordat je de beginbalans gaat invullen eerst een extra categorie aan te maken binnen DigiBTW.

Klik op Toevoegen achter Immateriële vaste activa om een nieuwe categorie aan te maken.
De categorie is hierna direct beschikbaar bij het invoeren van de beginbalans.

Welk bedrag moet ik invoeren?

Hiervoor geldt dezelfde werkwijze als uitgelegd bij materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Als er financiële vaste activa vermeld staat op de beginbalans dien je, voordat je deze bedragen in kan voeren in de beginbalans, eerst een nieuwe categorie toe te voegen.

Klik op Toevoegen achter Financiële vaste activa om een nieuwe categorie aan te maken.
De categorie is hierna direct beschikbaar bij het invoeren van de beginbalans.

Voorraad

Als er voorraad vermeld staat op de beginbalans dien je, voordat je deze bedragen in kan voeren in de beginbalans, eerst een nieuwe categorie toe te voegen.

Klik op Toevoegen achter Voorraad om een nieuwe categorie aan te maken.
De categorie is hierna direct beschikbaar bij het invoeren van de beginbalans.

Hoe waardeer ik de voorraad?

De voorraad kan op verschillende manieren gewaardeerd worden. Voor de beginbalans is het belangrijk dat de waarde van de voorraad wordt vermeld op dat moment.

In dit artikel lees je meer over de verschillende manieren om de voorraad te waarden:

Waarderingssystemen Voorraad?

Lees in dit artikel hoe je Voorraad boekt in DigiBTW:

Hoe boek ik voorraad?

Onderhanden werk

Onderhanden werk is de waardering van geleverde diensten welke nog niet in rekening zijn gebracht.

Om deze waardering te kunnen vermelden in de beginbalans dien je eerst een nieuwe categorie toe te voegen.

Klik op Toevoegen achter Voorraad om een nieuwe categorie aan te maken.
De categorie is hierna direct beschikbaar bij het invoeren van de beginbalans.

Lees in dit artikel hoe je Onderhanden werk boekt in DigiBTW:

Hoe boek ik onderhanden werk?

Voorzieningen

Dit onderdeel is bedoeld voor de volgende type voorzieningen:

 • Voorziening voor dubieuze debiteuren
 • Voorziening voor toekomstige kosten of schulden
 • Garantievoorziening
 • Pensioen- of stamrechtvoorziening

Klik op Toevoegen achter Voorzieningen om een nieuwe categorie aan te maken.
De categorie is hierna direct beschikbaar bij het invoeren van de beginbalans.

Gerelateerde artikelen

Hoi, ik ben Bart!

Graag deel ik mijn jarenlange kennis en ervaring op het gebied van boekhouden en zzp'en!

Blijf ook op de hoogte, laat je e-mailadres achter!

Geen zorgen, wij houden ook niet van spam.